A Magyar Orvosi Kamara a feladat- és hatáskörét meghatározó, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCII. törvény (továbbiakban: Ekt.) alapján a kamarai tagsággal rendelkező orvosok szakmai és érdekképviseleti köztestülete – tagjai felett etikai vétség gyanúja esetén etikai felügyeletet gyakorol, etikai eljárást folytat le.

Az Etikai Bizottság kizárólag név szerint meghatározott kamarai taggal szemben járhat el konkrétan körülírt (hely és idő, sérelmet szenvedő beteg vagy más személy stb.) és igazolható, etikai vétség elkövetésének gyanúját felvető magatartás megjelölésével. Így az etikai eljárás lefolytatására irányuló panaszában a panaszlott orvos és az általa elkövetett, sérelmezett magatartás pontos megjelölése nélkülözhetetlen. Az Etikai Bizottság a panaszos és a panaszlott által megjelölt és rendelkezésre bocsátott okirati bizonyítékok, valamint az általuk megjelölt tanúk vallomásai és egyéb rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján hozza meg a döntését, a felek egyidejű személyes meghallgatását követően, azonban helyszíni ellenőrzésre és egyéb „nyomozati” cselekmény elvégzésére az Etikai Bizottságnak nincs jogi lehetősége.

A hatályos Etikai Kódex alapján etikai vétség az Ekt. 20. §-ában meghatározott szabályok vétkes megszegése, ezen túlmenően az Etikai Kódexben, az Alapszabályban, illetőleg a Kamara belső szabályzatában foglalt magatartási szabályok, az orvosi foglalkozás jogszabályokban meghatározott általános szakmai magatartási szabályainak, vagy a választott tisztségből eredő kötelezettségek vétkes megszegése. 

Az Ekt. 20. §-a alapján etikai eljárás csak etikai vétség gyanújának megállapítása esetén indítható. Etika vétség gyanúja hiányában az Etikai Bizottság a bejelentés visszautasításáról rendelkezik.

Az Etikai Bizottság szakmai kérdésekben nem foglalhat állást, betegvizsgálatot nem végezhet.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ektv.) 25. § (1) bekezdése értelmében az Etikai Bizottság a lefolytatott etikai eljárásban az etikai vétség elkövetésében elmarasztalt orvossal szemben csak az alábbi etikai büntetéseket szabhatja ki:

  • figyelmeztetés,
  • megrovás,
  • a mindenkori legkisebb kötelező munkabér havi összegének tízszereséig terjedő pénzbírság,
  • a kamarai tagsági viszony 1-6 hónapig terjedő felfüggesztése, illetve
  • kirívóan súlyos etikai vétség esetén a kizárás.

Az orvosi beavatkozással felróhatóan okozott vagyoni kár, a sérelemdíj, a panaszlott orvos által esetlegesen elkövetett szakmai szabályszegésből eredő kártérítési igények megítélése meghaladják az Etikai Bizottság kompetenciáját. Kártérítési igényeket kizárólag a polgári bíróság polgári peres eljárás keretében bírálhat el. A fent idézett törvény a megjelölt etikai büntetések kiszabásán túl nem adnak lehetőséget más szankció alkalmazására.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 36. § (1) bekezdésére, bejelentésében feltétlenül tüntesse fel az alábbiakat:

  • nevét
  • elérhetőségét: lakcím, levelezési cím (ha van), telefonszám, e-mail cím

Továbbá kérjük, hogy az érdemi elbírálás érdekében beadványát küldés előtt az alábbiak szerint pontosítsa:

  • mikor és hol érte sérelem
  • miben, milyen magatartásban látja a sérelmet
  • a sérelmet elkövető személy neve: a könnyebb azonosíthatóság érdekében az orvos pecsétszáma, munkahelye

A panasz benyújtásához kérjük használja a Adatlap orvos elleni panasz beadásához c. nyomtatványunkat.

Amennyiben a bejelentését alátámasztó egyéb bizonyítékok is rendelkezésére állnak, úgy kérjük, azok másolati példányát is csatolja beadványához.

Postacímünk:

MOK Pest Megyei Területi Szervezet Etikai Bizottsága

1115 Budapest, Fraknó u. 26/B. fszt. 3.

Eljárás indítására nyitva álló határidő

A 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján a 22. § (2) bekezdés alapján nem indítható meg az etikai eljárás, ha a cselekménynek a területi szervezet etikai bizottságának tudomására jutásától 6 hónap, vagy a cselekmény elkövetése óta 3 év eltelt.

A panaszbeadvány benyújtása illetékmentes!