Felnőtt háziorvosi praxis eladó Balatonkenesén

A felújított rendelőben tartós helyettesítés is lehetséges.  Ügyeleti kötelezettség nincs.
Balatonkenesén 1700 fős felnőtt háziorvosi praxis megvásárlása, ill. tartós helyettesítése lehetséges. Központi ügyelet van a szomszéd
városban, délután 4 és reggel 8 óra között és hétvégén is. Ügyeleti kötelezettség nincs.
Praxisjog vételére támogatás 4.000.000 Ft.
Érdeklődni lehet a +36304217461 -es telefonszámon, illetve a doktor.haziorvos@gmail.com e-mail címen.


Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Taksony, I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére

A körzet 2021. január 1-től tartósan betöltetlen háziorvosi körzetnek minősül, ezért külön támogatás igényelhető a NEAK-tól.

Pályázati feltételek

 • büntetlen előélet 
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz 
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagság 
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés 
 • vállalkozói formában való működtetés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • részletes szakmai önéletrajz, 
 • motivációs levél, 
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 
 • a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum) 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 10.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen vagy postai úton, egy példányban Taksony Nagyközség Önkormányzata részére címezve (2335 Taksony, Fő út 85.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat” 

A pályázat elbírálásának módja, határideje: A Képviselő-testület által létrehozott ad hoc szakmai bizottság előzetes értékelése és javaslata alapján kerül sor a kiválasztott pályázók Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete előtti meghallgatására. Az elbírálás határideje: 2022. március 31.

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A feladatellátás kezdő időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal, legkorábban 2022. április 27-től. 

A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. 

Ellátandó lakosságszám: 2058 fő 

Háziorvosi rendelő címe: 2335 Taksony, Széchenyi út 36. 

Feladatellátás finanszírozása: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet alapján.

Egyéb információk: 

A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete külön szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában. 

A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, a rendelő használata II. számú háziorvosi körzet feladatellátó orvosával közösen történik.

A rendelő fenntartási költségei a feladat-ellátót terhelik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzatot, eszközöket az önkormányzat biztosítja, illetve részben rendelkezésre állnak. 

A működtetés részletes feltételei a feladat-ellátási szerződésben kerülnek rögzítésre. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a következő e-mail címen lehet: jegyzo@taksony.hu


Salköveskút Önkormányzata pályázatot hirdet vegyes háziorvosi körzet ellátására

Önkormányzat Salköveskút (9742 Salköveskút, Március 15. tér 2.) pályázatot hirdet tartósan betöltetlen háziorvosi, gyermekorvosi, iskola- és ifjúságorvoslás alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel.

Munkavégzés székhelye: 9742 Salköveskút, Március 15. tér 2., Salköveskút Vas Megyében Szombathelytől 9 km-re található.

Ellátandó feladatok:

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása/iskola egészségügyi feladatok ellátása is,

– az ügyeleti ellátásban való részvétel

– önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint

Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra. Az önkormányzat térítés mentesen biztosít egy 2021-ben teljesen felújított 3-4 szobás orvosi lakást, az orvosirendelő is felújítás alatt van, várható elkészülése 2022.03.30. A rendelő rezsiköltségét, és karbantartását, takarítását az önkormányzat továbbra is vállalja.

A praxis újraindításához Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől támogatás igényelhető, aki a betegkártya számról is tájékoztatást ad.

A munkakör betölthető azonnal.

Érdeklődni Tóth József polgármesternél lehet a 06/30/366/1632-es telefonszámon.

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton Önkormányzat Salköveskút, 9742 Salköveskút, Március 15 tér 2.

E-mail: sopte@savaria.hu